Behörighet

Behörighet till gymnasieskolan
Du måste ha lägst betyget E i många ämnen för att vara behörig. Den som uppfyller kraven bedöms klara av utbildningen. Om du inte blir behörig så ska kommunen på bästa sätt hjälpa dig att bli behörig eller hjälpa dig på annat sätt.

Vad krävs för behörighet?

Yrkesprogram
Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 5 andra ämnen.

Högskoleförberedande program
Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen
Om du väljer Ekonomi-, Humanistiska eller Samhällsvetenskapsprogrammet måste ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i dessa 9 ämnen.
Om du väljer Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet måste ämnena biologi, kemi och fysik ingå i dessa 9 ämnen.
Om du väljer det Estetiska programmet finns inga krav på vilka 9 ämnen som ska ingå.

Dispens för engelska
Du som har ett annat modersmål än svenska och har kommit till Sverige sent under grundskolan kan få dispens om du saknar betyg i engelska. Detta är främst tänkt för dig som inte läst engelska i ditt hemland och av naturliga skäl lagt mycket tid på att lära dig svenska. För att få dispens från betyg i engelska måste skolan bedöma att du har bra förutsättningar att klara din valda gymnasieutbildning. Du måste läsa in engelskan under din gymnasietid. Vänd dig till din studie- och yrkesvägledare om du har frågor kring detta. Klicka här för mer information: Dispens i engelska 

Introduktionsprogram – för dig som inte är behörig
Skolan måste hjälpa dig som inte är behörig till gymnasieskolan. Vänd dig till din studie- och yrkesvägledare.

Fri kvot

Du kan begära att prövas i så kallad fri kvot. Du kan då hänvisa till exempelvis till medicinska eller sociala skäl.
Du måste dock fortfarande vara behörig att söka till gymnasieskolan. Vänd dig till din studie- och yrkesvägledare.

Hjälp för dig som har ett annat modersmål
Du som läser ett nationellt program och har ett annat modersmål än svenska har vissa möjligheter att få hjälp och stöd. Du kan läsa svenska som andraspråk, få modersmålsundervisning och studiehandledning på ditt modersmål. Behöver du den här hjälpen ska du säga till, helst redan när du ansöker till gymnasieskolan.

Att söka till en annan ort och frisök
I vissa fall har du rätt att studera på utbildningar som ligger på andra orter än hemorten/samverkansområdet, tex:

Du vill läsa ett nationellt program eller en nationell inriktning som inte finns där du bor/samverkansområdet. Detta gäller även om din kommun anordnar ett yrkesprogram enbart som lärlingsutbildning. Du kan då söka till en annan kommun som anordnar programmet skolförlagt.

Du vill studera på någon av de utbildningar som har riksrekrytering.

Du vill läsa vid en fristående gymnasieskola.

Du vill studera vid ett riksidrottsgymnasium. Läs mer under rubriken Idrott och studier.

Du kan även söka till en annan ort av andra orsaker. Det kan vara din sociala situation, bättre resväg eller att det finns en lokal utbildning utan riksrekrytering som du är intresserad av. I dessa fall har du ingen garanti att din ansökan beviljas.

Frisök
Det finns ännu en möjlighet som kallas frisök som innebär att du i princip kan söka ett nationellt program var som helst. Du blir dock antagen först när samtliga behöriga sökande på den ort du söker till har blivit antagna. Det utgår inte heller något inackorderingstillägg.

Du kan även söka många särskilda varianter, nationellt godkända idrottsutbildningar eller lärlingsutbildning inom ett program där din hemkommun inte har någon lärlingsutbildning.

Det är alltid den mottagande kommunen som beslutar om den kan ta emot en elev.