Behörighet

Behörighet

Behörighet till gymnasieskolan

Du måste ha lägst betyget E i många ämnen för att vara behörig. Den som uppfyller kraven bedöms klara av utbildningen. Om du inte blir behörig så ska kommunen på bästa sätt hjälpa dig att bli behörig eller hjälpa dig på annat sätt.

Vad krävs för behörighet?

Yrkesprogram

Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 5 andra ämnen.

Högskoleförberedande program

Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen
Om du väljer Ekonomi-, Humanistiska eller Samhällsvetenskapsprogrammet måste ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i dessa 9 ämnen.
Om du väljer Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet måste ämnena biologi, kemi och fysik ingå i dessa 9 ämnen.
Om du väljer det Estetiska programmet finns inga krav på vilka 9 ämnen som ska ingå.

Introduktionsprogram – för dig som inte är behörig

Skolan måste hjälpa dig som inte är behörig till gymnasieskolan. Vänd dig till din studie- och yrkesvägledare.

Fri kvot

Du kan begära att prövas i så kallad fri kvot på grund av särskilda omständigheter eller är sökande med utländska betyg. Du måste dock fortfarande vara behörig att söka till gymnasieskolan. Vänd dig till din studie- och yrkesvägledare för att få hjälp. Mer information: Frikvot och Dispens Eng uppdaterad nov 2022

Dispens för engelska

Dispens i engelska kan man söka om man på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan och bedöms ha förutsättningar att klara studierna på sökt program. Man bör ha hunnit så långt i engelskan att man studerar språket på högstadienivå. Vänd dig till din studie- och yrkesvägledare om du har frågor kring detta. Mer information: Frikvot och Dispens Eng uppdaterad nov 2022

Hjälp för dig som har ett annat modersmål

Du som läser ett nationellt program och har ett annat modersmål än svenska har vissa möjligheter att få hjälp och stöd. Du kan läsa svenska som andraspråk, få modersmålsundervisning och studiehandledning på ditt modersmål. Behöver du den här hjälpen ska du säga till, helst redan när du ansöker till gymnasieskolan.

Att söka till en annan ort och frisök

I vissa fall har du rätt att studera på utbildningar som ligger på andra orter än hemorten/samverkansområdet, tex:

  • Du vill läsa ett nationellt program eller en nationell inriktning som inte finns där du bor/samverkansområdet. Detta gäller även om din kommun anordnar ett yrkesprogram enbart som lärlingsutbildning. Du kan då söka till en annan kommun som anordnar programmet skolförlagt.
  • Du vill studera på någon av de utbildningar som har riksrekrytering.
  • Du vill läsa vid en fristående gymnasieskola.
  • Du vill studera vid ett riksidrottsgymnasium. Läs mer under rubriken Idrott och studier.
  • Du kan även söka till en annan ort av andra orsaker. Det kan vara din sociala situation, bättre resväg eller att det finns en lokal utbildning utan riksrekrytering som du är intresserad av. I dessa fall har du ingen garanti att din ansökan beviljas.

Frisök

Det finns ännu en möjlighet som kallas frisök som innebär att du i princip kan söka ett nationellt program var som helst. Du blir dock antagen först när samtliga behöriga sökande på den ort du söker till har blivit antagna. Det utgår inte heller något inackorderingstillägg.

Du kan även söka många särskilda varianter, nationellt godkända idrottsutbildningar eller lärlingsutbildning inom ett program där din hemkommun inte har någon lärlingsutbildning.

Det är alltid den mottagande kommunen som beslutar om den kan ta emot en elev.