Bidrag-, Studiemedel och tillägg

Bidrag-, Studiemedel och tillägg

Studiebidrag

De belopp vi anger här gäller från våren 2014. Du som går i gymnasieskolan får ekonomisk studiehjälp från och med kvartalet efter det att du fyllt 16 år och längst till och med vårterminen det år du fyller 20. Du behöver inte ansöka om bidraget utan det betalas ut till dig direkt av Centrala studiestödsnämnden, CSN. Om du är omyndig betalas studiehjälpen ut till din vårdnadshavare. När du inte längre har rätt till studiehjälp (från och med höstterminen det år du fyller 20) måste du göra en ansökan till CSN för att få studiemedel. Om du är utländsk medborgare måste du ansöka om rätt till svenskt studiestöd.  Studiebidraget är 1.050 kr per månad. Bidraget kommer automatiskt och du behöver inte ansöka om det. Tänk på att för hög olovlig frånvaro (skolk) kan leda till indraget studiebidrag.

Extra tillägg
Du kan få mellan 285–855 kronor per månad. Tillägget prövas med hänsyn till din och dina föräldrars ekonomi och du måste ansöka om det hos CSN.

Lärlingsersättning

Du som går en gymnasial lärlingsutbildning kan få ett bidrag på 1000 kronor per månad som ska täcka rese- och måltidskostnader då du är ute som lärling på en arbetsplats. Du måste ha ett utbildningskontrakt samt uppfylla vissa krav för att få bidraget och du ansöker om det hos CSN.

Studiemedel

Studiemedel (”studielån”) är ett alternativ när du fyllt 20 år. Studiemedel är uppdelat i en bidragsdel och en lånedel.